JAYJAYKAR JAYJAYKAR

JAYJAYKAR JAYJAYKAR

Jayjaykar jayjaykar jayjaykar
Yeshu teri jayjaykar
Yeshu teri Jay Jay
Yeshu teri jayjaykar

Anugrah kari vidhata hai
Bhala woh sabka chahta hai
Wohi Karta hai udhar…
Jayjaykar jayjaykar jayjaykar…

Ati karunamayi dayalu hai
Krodh vilambh se karta hai
Sabse karta hai pyaar
Jayjaykar jayjaykar jayjaykar…

Girte huon ko uthata hai
Bojh woh sabka hatata hai
Mahima teri apaar
Jayjaykar jayjaykar jayjaykar…

Spread the love