PRABHU YESHU MASIH KE NAAM SE

PRABHU YESHU MASIH KE NAAM SE

Prabhu Yeshu Masih ke naam se
Khul jaayen darwaze
Mil jaayen barkaten
Lahoo se lahoo se lahoo se
Toote hain bandhan lahoo se
lahoo se lahoo se..
Chutate hain qaidi lahoo se
Prabhu Yesu Masih ke lahoo se
Ho jaati rihaayi, mil jaati changai
Prabhu Yeshu Masih ke naam se..

Vachan se, vachan se, vachan se
Milti hai zindagi vachan se
Vachan se, vachan se, vachan se
Milti hai roshni vachan se
Pyare Yeshu Masih ke vachan se
Sacche Yeshu Masih ke vachan se
Hamare Yeshu Masih ke vachan se
Prabhu Yeshu Masih ke vachan se
Bhookhon ki bhookh mite
Pyaason ki pyaas bujhe
Prabhu Yeshu Masih ke naam se..

Massah se, massah se, massah se
Quwwat milti massah se
Massah se, massah se, massah se
Taaqat milti massah se
Khuda Abba Pita Ke massah se
Khuda Bete Yeshu ke massah se
Khuda Paak Rooh ke massah se
Prabhu Yeshu Masih ke naam se …
Azadi mil jaaye.
Chutkara mil jaaye..
Prabhu Yeshu Masih ke naam se..

Spread the love